Máy Sấy Khí Rotorcomp

Máy Sấy Khí Rotorcomp

Với các hệ thống khí nén Máy Sấy Khí là một bộ phận quan trọng bởi hầu như tất cả các Máy Nén Khí khi đưa vào hoạt động đều sinh ra nhiệt độ khá cao nhưng khi đưa vào sử dụng nhiệt độ này không phù hợp nên giải pháp đưa ra phải giảm nhiệt độ. Máy sấy Khí làm nhiệm vụ này để đảm bảo khí trước khi vào bình tích được đạt tiêu chuẩn.

Máy sấy khí lắp sau các củ lọc đưởng ống cấp 1 khí đưa vào sẻ được giảm đến 30 và 40% nhiệt độ từ máy Nén Khí ra và đưa về bình tích.

Với mỗi máy có lưu lượng khác nhau sẽ phù hợp với máy nén khí khác nhau thường thì Máy Sấy Khí sẽ có lưu lượng cao hơn máy nén khí để đảm bảo lượng khí sử lý tối ưu nhất.